AGB

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden (AV) van Jarfood GmbH, die levensmiddelen distribueert onder de merknaam JARMINO.

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

§1 Toepassingsgebied en definities

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen ons en de klant in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

(2) "Consument" in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die met ons een juridische transactie aangaat met een doel dat overwegend noch zakelijk noch zelfstandig is (§ 13 BGB).

(3) "Ondernemers" in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn alle natuurlijke of rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid die met ons zakelijke betrekkingen aangaan en handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige activiteit (§ 14 BGB). Indien een ondernemer niet handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige activiteit, profiteert hij ook van de rechten voor consumenten. Hij geldt als consument in de zin van deze voorwaarden.

(4) Onder "klanten" in de zin van deze algemene voorwaarden worden zowel consumenten als ondernemers verstaan.

(5) Algemene handelsvoorwaarden van ondernemers die in strijd zijn met, afwijken van of een aanvulling vormen op onze algemene handelsvoorwaarden, maken geen deel uit van het contract, zelfs niet als ze bekend zijn, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

§2 Totstandkoming van het contract

(1) Voor bestellingen in onze internetwinkel www.jarmino.de gelden de volgende regels voor de totstandkoming van het contract.

(2) Indien een overeenkomst wordt gesloten, wordt deze gesloten met de

Jarfood GmbH
Ohmstraße 22
80802 München
Tel: 0049-(0)89-716723390
Fax: 0049-(0)89-716723399
E-Mail: support@jarmino.nl

gesloten.

(3) De plaatsing van goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend contractaanbod van ons, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de klant om deze goederen te bestellen. Als de klant de gewenste goederen bestelt, doet hij daarmee een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende regels: Wanneer een klant het hieronder beschreven bestelproces doorloopt, doet hij daarmee een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Het bestelproces verloopt in deze stappen: a) Het selecteren van de gewenste goederen b) Het bevestigen door te klikken op de knop "toevoegen aan winkelwagen" c) Het controleren van alle gegevens in de winkelwagen d) Het klikken op de knop "doorgaan" e) Het inloggen op de webshop na registratie en het invoeren van de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord). f) Het controleren en corrigeren van de ingevoerde gegevens. g) Het bindend maken van de bestelling. Bindende verzending van de bestelling.

Vóór de bindende indiening van de bestelling kan de klant op de "Terug"-knop van zijn internetbrowser klikken en na controle van zijn gegevens terugkeren naar de pagina waarop de door de klant tijdens het bestelproces ingevoerde gegevens werden geregistreerd. Daar kan hij eventuele fouten corrigeren of het bestelproces beëindigen door de internetbrowser te sluiten. Na ontvangst van de bestelling bevestigen wij deze door middel van een automatisch gegenereerde e-mail. Deze e-mail vormt echter geen aanvaarding van het aanbod van onze kant. Een aanvaarding van het aanbod door ons geschiedt schriftelijk, in tekstvorm of door toezending van de goederen.

(5) Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de gegevens van uw bestelling en onze Algemene Voorwaarden per e-mail. U kunt de Algemene Voorwaarden ook inzien op www.jarmino.de/agb.

 • 3 Voorschriften inzake prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum en contracttermijn

(1) Alle in onze internetwinkel vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en andere prijsbestanddelen. Eventuele verzendkosten zijn niet inbegrepen. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht.

(2) De betaling van het product geschiedt per creditcard (Amex, Visa of MasterCard), PayPal, Klarna (factuur en onmiddellijke overschrijving, Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay of vooruitbetaling.

(3) Kiest een klant voor PayPal als betalingsmogelijkheid, dan is de klant verplicht de desbetreffende koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

(4) Een ondernemer betaalt rente over geldschulden tegen een tarief van 8 procentpunten boven de basisrente tijdens de periode van verzuim. Wij behouden ons echter het recht voor om van een ondernemer een hogere schadevergoeding wegens verzuim te eisen.

(5) Een ondernemer heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen waarmee hij wil verrekenen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

(6) Indien de klant kiest voor een abonnement, sluiten wij met de klant bij de eerste aankoop een termijncontract (abonnement) af, waarbij de klant om de 30 of 60 dagen een levering ontvangt.

(7) De klant kan het abonnement beëindigen met een opzegtermijn van zeven dagen tot de 15e van een maand of zeven dagen tot het einde van de maand. De opzegging moet schriftelijk gebeuren per brief of e-mail of kan gebeuren op de klantenrekening. De opzegging per brief moet naar het volgende adres worden gestuurd: Jarfood GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 29, 80333 München. Opzeggingen per e-mail dienen te worden gericht aan het e-mailadres support@jarmino.nl.

(8) De proefbox is een eenmalige bestelling en geen abonnement.

(9) Vouchers of kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd. Elke kortingscode moet afzonderlijk worden ingewisseld.

(10) De betalingsmogelijkheden van Klarna:

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling geschiedt telkens aan Klarna:

- Factuur: De betalingstermijn is [14] dagen vanaf de datum van verzending van de goederen/ticket/ of, voor andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen waar deze betaalwijze beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland, Finland, Nederland en Oostenrijk.

- Sofortüberweisung: Beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Uw rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

- Automatische incasso: Beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail over de datum geïnformeerd.

- Het gebruik van de betaalmethoden factuur, huurkoop en automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van de aankoopinitiatie en verwerking van de koopovereenkomst. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die op grond van de resultaten van de kredietcontrole zijn toegestaan. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in het privacybeleid van Klarna.

§4 Voorschriften inzake levering en risico-overdracht

(1) Tenzij wij in de productomschrijving uitdrukkelijk anders aangeven, bedraagt de leveringstermijn voor de goederen 2 tot 5 dagen. In geval van vooruitbetaling begint de termijn wanneer de opdrachtgevende kredietinstelling de betalingsopdracht heeft gegeven, in andere gevallen op de dag na het sluiten van het contract en eindigt met het verstrijken van de laatste dag van de termijn.

(2) Indien de klant kiest voor betaling per creditcard, PayPal of vooruitbetaling, worden de goederen pas verzonden na ontvangst van de betaling.

(3) Als de klant een consument is, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het goed pas over als het goed aan de klant wordt overhandigd.

(4) Indien de klant ondernemer is, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen op de klant over, wanneer wij de goederen aan het door ons bestelde logistieke bedrijf overhandigen.

(5) Indien de klant ondernemer is, behouden wij ons het recht voor een nieuwe redelijke leveringstermijn vast te stellen, indien een leveringstermijn om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, niet kan worden nagekomen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet nakomen van de leveringstermijn. Indien wij het bestelde artikel nog steeds niet binnen de nieuw vastgestelde termijn kunnen leveren, hebben wij het recht ons bij ondernemers uit de overeenkomst terug te trekken. Indien de klant reeds tegenprestaties heeft geleverd, vergoeden wij deze onmiddellijk.

§5 Eigendomsvoorbehoud

(1) Indien de klant een consument is, behouden wij ons het eigendom van de goederen voor totdat de koopprijs volledig is betaald.

(2) Indien de klant ondernemer is, behouden wij ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn betaald. Indien de waarde van de voorbehouden goederen de te waarborgen vorderingen uit de lopende zakenrelatie met 10% overschrijdt, zijn wij verplicht de voorbehouden goederen vrij te geven.

(3) Indien de klant ondernemer is, mag hij de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt hij nu reeds aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag over die hem uit de doorverkoop aan derden toekomen. Wij aanvaarden de overdracht nu reeds. De ondernemer wordt door ons gemachtigd de vordering na de cessie te innen. Wij behouden ons echter het recht voor de vordering zelf te incasseren indien de ondernemer zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt en met de betaling in gebreke blijft. Verwerking van de geleverde goederen door een ondernemer geschiedt in onze naam en voor onze rekening. Indien een ondernemer de goederen heeft verwerkt, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak. Dit mede-eigendom staat in verhouding tot de waarde van de door ons geleverde goederen. Hetzelfde geldt als een ondernemer de goederen verwerkt of vermengt met voorwerpen die ons niet toebehoren.

§6 Garantie

(1) Voor consumenten gelden de wettelijke garantiebepalingen.

(2) Bij gebruikte goederen verjaren garantieclaims voor consumenten na één jaar na levering van de goederen. Een dergelijke verkorting van de verjaringstermijn geldt echter niet voor garantieclaims die leiden tot schadevergoeding en die gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering en uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan een koper normaliter mag vertrouwen.

(3) Vorderingen van consumenten tot schadevergoeding wegens schending van leven, lichaam of gezondheid of wegens bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG) blijven eveneens onverlet.

Dezelfde regelingen gelden voor plichtsverzuim door onze plaatsvervangers.

(4) Garantieclaims die niet op schadevergoeding zijn gericht, verjaren voor ondernemers een jaar na levering van de goederen. Dit laat de wettelijke verjaringstermijnen voor regresvorderingen van de ondernemer volgens § 478 BGB onverlet.

(5) Ondernemers in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk te controleren op afwijkingen in hoeveelheid en kwaliteit. Eventuele herkenbare gebreken moeten binnen een week na ontvangst van de betreffende goederen schriftelijk aan ons worden meegedeeld. De uitoefening van garantieclaims is uitgesloten indien de ondernemer de mededelingsplicht niet nakomt. De ondernemer is verplicht verborgen gebreken binnen een week schriftelijk aan ons te melden. De termijn begint met de ontdekking van het betreffende gebrek. Voor de inachtneming van de termijn is het voldoende als de kennisgeving van het gebrek tijdig wordt verzonden. De volledige bewijslast voor eventuele vorderingsvoorwaarden, in het bijzonder ook voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de ontdekking ervan en voor de tijdigheid van de kennisgeving van het gebrek ligt bij de ondernemer.

§7 Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid is uitgesloten, tenzij deze voortvloeit uit de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, betrekking heeft op een garantie voor de kwaliteit van het voorwerp van aankoop, schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid of aanspraken op grond van de wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG). Essentiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering en uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan een koper normaliter mag vertrouwen.

Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze plaatsvervangers. In gevallen van eenvoudige nalatigheid is de aansprakelijkheid voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen beperkt tot de schade die typisch is voor het contract en voorzienbaar is.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

§8 Herroepingsrecht voor klanten als consument

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Jarfood GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 29, 80333 München, telefoon: 0049-(0)89-716723390, fax 0049-(0)89-716723399, e-mail: support@jarmino.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van verzending en terugzending.

Stuur de goederen uitsluitend naar dit adres:

Jarfood GmbH c/o DieLog GmbH
Zum Lausebrink 12
31832 Springe
Duitsland

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht:

Een herroepingsrecht is overeenkomstig § 312 g para. 2 nr. 2 BGB in samenhang met 312 d para. 1 BGB in samenhang met art. 246a § 1 para. 3 nr. 1 EGBGB uitgesloten indien de goederen bederfelijk zijn of indien de vervaldatum ervan snel zou worden overschreden.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

§9 Gedragscode

Wij hebben ons niet onderworpen aan gedragscodes.

§10 Contractstaal, rechtskeuze, bevoegde rechtbank, geschillenbeslechting

(1) Voor de uitvoering van het contract wordt uitsluitend de Duitse taal gebruikt.

(2) Op de contractuele betrekkingen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Voor consumenten die de overeenkomst niet voor professionele of commerciële doeleinden sluiten, geldt bovenstaande rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt opgeheven door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

(3) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, wordt onze maatschappelijke zetel overeengekomen als exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract.

(4) Jarfood GmbH neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten en is daartoe ook niet verplicht.

§ 11 Klantenservice

Voor vragen over onze producten, klachten en bezwaren staat onze klantenservice op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur voor u klaar op

Telefoon: 0049-(0)89-716723390 Fax: 0049-(0)89-716723399 E-mail: support@jarmino.nl

tot uw beschikking.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

§12 Scheidbaarheidsclausule

Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Dit geldt alleen niet als het weglaten van afzonderlijke bepalingen een contractant op zo'n onredelijke wijze benadeelt dat van hem niet meer verwacht kan worden dat hij de overeenkomst nakomt.

Uw foto met JARMINO wedstrijd

Deelname

1) Jarfood GmbH met het geregistreerde adres Oskar-von-Miller-Ring 29, 80333 München ("JARMINO") is de organisator van de wedstrijd "Jouw foto met JARMINO Wedstrijd" ("Wedstrijd").

De wedstrijd begint op 01 april 2020 om 0:00 uur ("start deelname") en eindigt op 31 december 2021 ("sluitingsdatum"). 3. Inzendingen die vóór of na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen voor de wedstrijd.

Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden ("Voorwaarden") en bevestigt u dat alle ingediende informatie waarheidsgetrouw, correct en volledig is. JARMINO behoudt zich het recht voor de geschiktheid van alle deelnemers te controleren en kan naar eigen goeddunken elke deelnemer uitsluiten die niet aan de geschiktheidseisen voldoet. Deelnemers moeten te allen tijde te goeder trouw handelen tegenover JARMINO en de wedstrijd.

In aanmerking komende personen

 1. Alle natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en hun vaste woonplaats in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland hebben, komen in aanmerking voor deelname.
 2. werknemers van JARMINO en gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, alsmede personen (en hun gezinnen) die beroepshalve met deze wedstrijd te maken hebben, zijn van deelname uitgesloten.

Deelname

 1. om deel te nemen aan de wedstrijd en in aanmerking te komen voor de prijstrekking (zoals hieronder uiteengezet), moet je een foto of video met betrekking tot JARMINO uploaden op Instagram en #JARMINO gebruiken in het bijschrift. Het JARMINO-logo moet zichtbaar zijn in de foto.
 2. inzendingen die niet voldoen aan de onder 6. genoemde voorwaarden worden niet meegedaan aan de wedstrijd.

(8) Deelname aan de wedstrijd is gratis (met uitzondering van eventuele kosten voor gegevensgebruik) en is gebaseerd op één inzending per persoon.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, verleent u JARMINO een eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, overdraagbare licentie om de inhoud van uw inzending te verspreiden via sociale media en te gebruiken voor algemene marketingdoeleinden. Dit omvat het recht op sublicentie. 10.

JARMINO is niet aansprakelijk voor de wedstrijd en daaruit voortvloeiende schade, tenzij deze schade opzettelijk of door grove nalatigheid door JARMINO is veroorzaakt. Dit geldt voor alle soorten schade, in het bijzonder schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, storingen van technische apparatuur en diensten, gebrekkige inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen of op enige andere wijze veroorzaakt door het gebruik van deze website.

 1. Als u vragen hebt over deze wedstrijd of anderszins contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar support@jarmino.nl.

Winnaars

 1. bij deze wedstrijd is er per maand één winnaar. Als er meerdere personen bij een foto betrokken zijn, beslist JARMINO of alle deelnemers winnen.
 2. de winnaar wordt door JARMINO willekeurig gekozen uit alle correct ingezonden inzendingen. De beslissing van de jury is definitief en over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.
 3. de winnaar wordt zo snel mogelijk na de sluitingsdatum en in ieder geval binnen 14 dagen na de betreffende datum per Instagram direct message op de hoogte gebracht.
 4. als je wordt geselecteerd als winnaar in de wedstrijd, moet je binnen 14 dagen na ontvangst van de prijsmelding reageren naar JARMINO, anders vervalt de prijs. In dit geval behoudt JARMINO zich het recht voor de winnaar te diskwalificeren en in plaats daarvan een andere winnaar te trekken.

Winnende

16) De winnaar ontvangt als "prijs" JARMINO-producten ter waarde van 100 €.

De winnaar is verantwoordelijk voor het controleren van de ingrediëntenlijst van de prijs op mogelijke allergenen. JARMINO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gezondheidsklachten veroorzaakt door mogelijke allergenen in de ingrediënten. De volledige ingrediëntenlijst is te vinden op de individuele productpagina's van de website www.jarmino.de. Allergenen zijn vetgedrukt.

 1. De prijs is afhankelijk van beschikbaarheid. JARMINO behoudt zich het recht voor de winnaar een alternatieve prijs (van gelijke of grotere waarde) aan te bieden of de prijs op een latere datum te ontvangen indien een product dat deel uitmaakt van de prijs niet beschikbaar is.

19. Met uitzondering van de bepalingen in 19. is het volgende van toepassing:

(a) De prijs wordt niet terugbetaald. Hij is niet overdraagbaar en kan alleen door de winnaar in ontvangst worden genomen. Een contante betaling van de prijs is niet mogelijk, een ruil van de prijs is uitgesloten.

(b) De prijs wordt geadresseerd aan de desbetreffende winnaar en per post verzonden naar het contactadres dat de winnaar aan JARMINO heeft verstrekt. Dit gebeurt binnen 30 dagen nadat het desbetreffende postadres is opgegeven.

Uw gegevens

Uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons. Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid. Hierin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe en waarom wij deze gegevens verzamelen, opslaan, verwerken en delen, wat uw rechten zijn met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons en de relevante toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen als u vragen of klachten hebt over onze verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. ons privacybeleid is beschikbaar op www.jarmino.de op https://jarmino.de/pages/datenschutz.
 2. door deel te nemen aan de prijsvraag stemt de winnaar ermee in om in passende mate deel te nemen aan promotionele activiteiten en materialen, zoals door te verschijnen op promotiefoto's en op de website van JARMINO. Door deel te nemen aan de wedstrijd ga je er verder mee akkoord dat als je wint, we je naam en eventuele foto's die je inlevert kunnen publiceren op onze website of op onze Facebook-, Twitter- en andere sociale media-accounts.

Andere

 1. JARMINO behoudt zich het recht voor de wedstrijd en deze voorwaarden te allen tijde tijdelijk of permanent te wijzigen (mits de wijzigingen voor u redelijk zijn) of de wedstrijd te beëindigen indien redenen buiten de wil van JARMINO dit onvermijdelijk maken, met name in geval van verwachte, vermoede of daadwerkelijke fraude. Indien een wijziging van deze voorwaarden niet in uw voordeel of niet neutraal is, hebt u het recht daartegen bezwaar te maken. In geval van uw bezwaar heeft JARMINO het recht uw deelname aan de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. De actuele versie van deze voorwaarden is voor de gehele duur van de wedstrijd beschikbaar op https://jarmino.de/pages/agb.

JARMINO behoudt zich het recht voor om deelnemende inzendingen uit te sluiten of ongeldig te verklaren indien de betreffende deelnemer deze voorwaarden schendt of indien JARMINO een redelijk vermoeden heeft dat de betreffende deelnemer deze voorwaarden heeft geschonden of zal schenden.

JARMINO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor niet ontvangen deelnamegelden, ongeacht de reden, zoals verlies, diefstal, vertraging, schade en defecten. JARMINO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, onderbrekingen, vertragingen in het proces of de overdracht, storingen in de communicatielijnen, alsmede diefstal, vernietiging en ongeoorloofde toegang tot de deelnemende inzendingen.

27) Alle beslissingen van JARMINO of bevoegde derden met betrekking tot de wedstrijd en de prijs zijn definitief en bindend. Alle correspondentie over een of beide punten is uitgesloten.

De wedstrijd en deze voorwaarden worden beheerst door het Duitse recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Duitse rechtbanken.

Status van de AV: 29.04.22